Privacybeleid

Uw privacy

NLBeter neemt de privacy van haar gebruikers, leden en donateurs zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid voor alle verwerkingen van NLBeter uiteen gezet. We raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. Dit privacybeleid is van overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de vereniging verbonden organisaties van NLBeter.

1. Wie is NLBeter?

NLBeter is een Nederlandse politieke beweging.

E-mail:
info@nlbeter.nl

 

2. Welke informatie wordt door NLbeter verzameld en verwerkt?

Onderdelen waarvoor u wel persoonsgegevens moet verstrekken

Eenmalige donatie via iDeal

Wanneer u via de website een eenmalige donatie wilt verrichten, wordt aan u gevraagd om uw e-mail adres te verstrekken (en of u zich aanmeld voor de NLBeter nieuwsbrief, zie hieronder). De donatie kunt u direct verrichten via iDeal (zie ook hieronder). Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze – conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – in  de jaarrekening van NLBeter openbaar worden gemaakt.

NLBeter nieuwsbrief

U kunt u via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van NLBeter. Met deze nieuwsbrief houdt NLBeter u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

E-mail en e-mail formulieren

Via de website kunt u diverse e-mailformulieren invullen, om een e-mail te sturen aan het betreffende onderdeel van NLBeter. Daarnaast kunt u NLBeter op verschillende manieren direct per e-mail bereiken. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres van NLBeter, naar een Kamerlid, maar ook naar de ledenadministratie. Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de partij, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en eventueel aan wie de e-mail is gericht. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

Verstrekken van persoonsgegevens niet vereist voor websites

NLBeter stelt het verwerken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die NLBeter aanbiedt, is het invoeren van persoonsgegevens soms wel vereist. Hieronder benoemen wij de onderdelen waar dit het geval is.

 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt NLBeter ze?

Ter uitvoering van de websites maakt NLBeter gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van NLBeter naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van NLBeter teruggestuurd wordt. In dit privacybeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals device fingerprinting, HTML5 local storage en Javascripts. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

NLBeter zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Website statistieken

NLBeter verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website door gebruik van het open source programma Google Analytics. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (deels gepseudonimiseerd), welke pagina’s bezocht zijn en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt.

4. Voor welke doeleinden zal NLBeter de verzamelde informatie gebruiken?

NLBeter zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u op uw verzoek lid te maken van NLBeter;
 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen NLBeter, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van NLBeter indien u daarvoor aangemeld staat;
 • om op uw verzoek donaties te innen;
 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
 • om uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling;
 • om relatiebeheer te voeren;
 • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
 • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien NLBeter daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid.

 

Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens. Dit zijn:

 • de medewerkers van het Landelijk Bureau. Zij zien alleen gegevens die nodig voor het uitoefenen van hun werk;
 • de bestuursleden of een functionaris van een afdeling of regio. Deze gegevens worden via het backend van NLBeter.nl middels een speciale toegang voor bestuursleden beschikbaar gesteld;
 • indien van toepassing worden de gegevens beschikbaar gesteld aan bestuursleden of functionaris van groepen binnen NLBeter.

 

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal NLBeter uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

NLBeter kan uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan NLBeter uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Alle onderdelen van NLBeter behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de e-mail daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers of aan het eigen lichaam.

5. Toestemming ouders

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het lidmaatschap van de Partij. Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heeft u de toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u lid mag worden van de Partij. Als u nog geen zestien (16) jaar of ouder bent en geen toestemming van uw ouders/voogd hebt om lid te worden, dan kan de Partij uw lidmaatschap niet verwerken.

6. Op welke wijze beschermt NLBeter persoonlijke informatie?

NLBeter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Bewaren van uw gegevens

NLBeter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer noodzakelijk zijn om bewaard te blijven.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens NLBeter over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met NLbeter via info@nlbeter.nl. NLBeter zal binnen vier weken aan u mededelen of NLBeter persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt NLBeter u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die NLBeter over u verwerkt.

U kunt NLBeter aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. NLBeter zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, NLBeter aan het verzoek zal voldoen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van NLBeter ?

Bij NLBeter vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

De websites van NLBeter kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. NLBeter heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door NLBeter worden verzameld en verwerkt. NLBeter accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

10. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen aan info@nlbeter.nl.