Onderwijs

Focus op de ontwikkeling van het kind en doorgeven van wat in deze samenleving van waarde.

In het Nederlands onderwijs lopen in totaal ruim drie miljoen leerlingen en studenten rond. NLBeter richt zich allereerst en vooral op verbetering en versterking van het algemeen vormend onderwijs, te weten primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

Kinderen volwaardig toegerust over de drempel van het vervolgonderwijs helpen, verdient absolute prioriteit.

Universiteiten en beroepsonderwijs hebben ook problemen, maar deze instellingen ontvangen vanzelf prikkels tot kwaliteitsverbetering vanuit de arbeidsmarkt en concurrerende instellingen. Daarnaast zijn studenten vaak mobiel en in staat om zelf hun leeromgeving te kiezen dan wel aan te passen.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, om zo ‘leerbaarheid’ in de breedste zin te kunnen ontwikkelen. Het op school geleerde en de leerbaarheid, vormen samen de noodzakelijke voorwaarde om met elkaar, met verandering en met nieuwe kennis om te kunnen gaan, tot in de verre toekomst.

Wat gaat er niet goed?

 • Kwaliteit
  Het algemeen vormend onderwijs heeft ernstige kwaliteitsproblemen. Goed lezen, schrijven en rekenen lukt een groeiend aantal kinderen niet meer. Ook de kennis van cultuur, verleden en burgerschap gaat achteruit. Taal, getallen, verleden en cultuur zijn de sporen waarlangs we communiceren. Als de vaardigheden op deze belangrijke domeinen afnemen dan leveren we automatisch in op maatschappelijke verdiencapaciteit en cohesie. Deze achteruitgang treft vooral kinderen die misschien al minder bagage van thuis uit meekrijgen.
 • Leraren moeilijk te binden

  Degelijk opgeleide leraren, die les willen geven en zich daar ook in willen ontwikkelen, zijn moeilijk te vinden en nog moeilijker te houden. De uitstroom van starters in het onderwijs is groot, waardoor een kwalitatief en kwantitatief lerarentekort ontstaat. Werkdruk verlagende arbeidsvoorwaarden, eerlijke beloning, kwaliteitseisen en waardering van ontwikkeling gaan de leraar binden aan de klas.
 • Niet genoeg dagelijkse lessen

  Met afgerond 200.000 fte’s tegenover 2 miljoen kinderen moet het mogelijk zijn dagelijks goede lessen te organiseren voor alle kinderen in Nederland. Goede lessen voor alle kinderen zijn belangrijker dan wat ook!
 • Minder bestuurslagen, meer slagkracht

  Het Nederlands onderwijs oogt onbestuurbaar. Resultaten van centraal ingezet beleid zijn steevast tegengesteld aan doelstellingen van goed onderwijs. Verschillende bestuurslagen, met ieder een eigen dynamiek, lijken daarvan de oorzaak te zijn. Centrale aansturing in beheerkwesties, terugbrengen van de bestuurlijke middenlaag, ruimte voor onderwijsverbetering op de werkvloer en versterking inspraak van professionals moeten bestuurlijke slagkracht vergroten.
 • Minder experimenten, betere afspraken over leerdoelen
  Scholen experimenteren ogenschijnlijk persoonsgebonden en intuïtief met nieuwe onderwijsvormen. De verschillen tussen scholen groeien hierdoor. Nationaal vastleggen wat scholen gemeenschappelijk hebben, middels afspraken rond minimaal gewenst leerresultaat in kernvakken per leerjaar versmalt de bandbreedte rond die experimenten en nodigt uit tot gebruikmaken van wat bekend is en werkt in onderwijs aan groepen kinderen. Daarnaast biedt de vrijheid in de rest van het onderwijsaanbod voldoende mogelijkheid het eigen karakter van de school te benadrukken.

Wat gaat NLBeter hier aan doen?

Algemeen

 • Accent op verbetering algemeen vormend onderwijs is nodig vanwege een dalende trend in leeropbrengsten.
 • Verbetering vanuit wat we weten van onderwijs, zowel wetenschappelijk als uit de praktijk.
 • Algemeen vormend onderwijs richt zich op de ontwikkeling van het kind en doorgeven van wat in deze samenleving van waarde is. Het gaat om leren en leerbaarheid ontwikkelen. De wensen van de arbeidsmarkt spelen hierin geen of een beperkte rol.
 • Basis- en voortgezet onderwijs zijn een kerntaak van de overheid.
 • Kinderen leren op school naar hun mogelijkheden, waarbij leren staat voor ontdekken wie je bent, begrijpen wat je rechten en plichten als burger zijn en ontwikkeling in kennis en vaardigheid naar belangstelling en mogelijkheden.
 • De zeggenschap van professionals op de inrichting van de school en onderwijs verdient versterking.
 • Het beheer van de scholen is in handen van overheid, het onderwijs is in handen van scholen en leraren, dit impliceert ontmanteling tussenlaag van raden en besturen.
 • Scholen worden geleid door de beste leraar als eerste onder zijn gelijken.
 • Bemoeienis van private partijen (adviesbureaus, arbeidsbemiddeling, huiswerkinstituten) in het algemeen vormend onderwijs vergroot de kansenongelijkheid en vereist regulering.

Bevoegde leraren, herkenbare vakken

 • Kinderen krijgen les van bevoegde en bekwame leraren die zich ontwikkelen in hun vak, zowel inhoudelijk, didactisch en pedagogisch.
 • Kinderen krijgen les in herkenbare vakken en binnen die vakken is aandacht voor cultuur en maatschappelijk relevante kwesties als mediawijsheid en gezondheid.
 • Overheid stuurt op inhoud van het geleerde in taal (Nederlands en Engels), omgang met getallen (rekenen, wiskunde) en wie we zijn en waar we vandaan komen (Nederlands, Engels, geschiedenis, maatschappijleer).
 • Overige vakken en leergebieden krijgen sturing middels beperkt aantal kerndoelen en eindtermen, waardoor ruimte voor eigen invulling door school ontstaat.

Ontwikkeling van lesmateriaal

 • Sturen op inhoud van kernvakken door vastleggen inhoud per leerjaar in de vorm van leerstandaarden. Daarnaast nationale ontwikkeling van passend lesmateriaal en toetsen door vakexperts, de kwaliteit van het materiaal wordt geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van hoogleraren in de verschillende vakken.
 • Het zelf ontwikkelen van materiaal, dan wel inkopen, is toegestaan.

Prestaties

 • Schoolleiders zijn aanspreekbaar op prestaties van leraren en leerlingen.
 • Onderpresteren van leraren en leerlingen krijgt zichtbaar aandacht in de scholen.

Beloning

 • Leraren in basis- en voortgezet onderwijs worden gelijk beloond.
 • De beloning van leraren verdwijnt uit de lumpsum en komt in handen van het ministerie.
 • Niveau van beloning op basis van bestaande ambtenarenschalen.
 • Plaatsing in ambtenarenschalen op basis van arbeidsverleden en opleidingsniveau.
 • De leraar die meer studeert gaat meer verdienen.

Zeggenschap

 • Het democratisch controleren van het handelen directie en het daarmee verbonden instemmingsrecht verschuift van een medezeggenschapsraad met ouders, leerlingen en leraren naar de lerarenvergadering
 • Ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd middels een adviserende ouder- en leerlingenraad

En verder…

 • Nationaal vastleggen maximale omvang lestaak en klassengrootte.
 • De schooltypen zoals ze nu bestaan in het VO blijven voorlopig bestaan.
 • Onderzoek naar de zin van een heterogene brugperiode van twee jaar.
 • Onderzoek naar de zin van een heterogene brugperiode van twee jaar.
 • Erkenning van het falen van de Wet Passend Onderwijs impliceert een versterking van het speciaal onderwijs.

Onze overtuiging

Wij willen échte verandering en onze speerpunten terugzien in politiek beleid.

Als de politiek niet naar de burger komt dan moet de burger naar de politiek!

De tijd van commissies, taskforces en rapporten is definitief voorbij.

Stem dus op 17 maart 2021 op NLBeter voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Want Nederland verdient Beter!