Leefomgeving

Onlosmakelijk verbonden met gezondheidszorg en onderwijs.

Word vriend

Een prettig, gezond leven begint in de eigen leefomgeving.

Gezondheidszorg, onderwijs en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen zorgen ze ervoor dat we onze samenleving en ons leven als waardevol beschouwen.

De plek waar je geboren wordt – de postcode – is erg bepalend voor hoe je opgroeit, wat voor onderwijs je gaat krijgen, of je veel of weinig gezondheidsklachten zult krijgen en zelfs hoe oud je uiteindelijk zult worden.

Mensen zijn niet in stukjes te knippen. Een patiënt met diabetes die niks doet aan de eigen leefstijl, zal in gezondheid achteruitgaan. En als diezelfde patiënt zich in een sociale leefomgeving bevindt waar ongezond eten de norm is, zal het heel moeilijk zijn om de eigen gewoontes aan te passen.

Als je leeft in een buurt waar je je niet veilig voelt, ontwikkel je eerder mentale problemen. Kinderen kunnen eerder concentratieproblemen vertonen op school. Wie wordt uitgesloten, neemt gezondheidsmaatregelen ook minder serieus. Heb je geen huis, dan zal je ook niet snel uit de schulden komen. Zo simpel is het.

School, gezondheid, leefomgeving; het is een samenspel. NLBeter zet dan ook hoog in om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving verbetert en Nederland niet verder achteruit holt op het gebied van leefbaarheid, woonomgeving en veiligheid.

NLBeter streeft naar een gezonde, zorgzame, inclusieve samenleving waar mensen naar elkaar omkijken. Een samenleving met een sterke publieke sector, waar professionals in de zorg, het onderwijs en in het veld van veiligheid en leefbaarheid, de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Waar mensen naar elkaar omkijken als het kan en weerbaar zijn als dat nodig is. Waar we elkaar vertrouwen, begrenzen en helpen. Uit die kernwaardes volgen onze opvattingen over veiligheid, bouwen, inclusie, integratie, migratie.

Veiligheid

Als je al jong wordt geconfronteerd met onveiligheid, in je gezin, op straat of op school, ontwikkel je een zogenaamd ‘ongezond veiligheidsprofiel’. Je denkt dan dat geweld, discriminatie, misbruik, bang zijn op straat, dealen, schulden maken, wapenbezit en stelen normaal is. Je leert niet dat je hulp kunt vragen aan een volwassene of aan de politie. Veiligheid adem je in. Maar onveiligheid ook. Met een ongezond veiligheidsprofiel loop je meer kans om in een criminele loopbaan terecht te komen of om steeds opnieuw slachtoffer van criminaliteit te worden. Bovendien geef je dan minder om je omgeving en draag je niet bij aan een leefbare samenleving.

Opgroeien, leven en oud worden in een veilige omgeving zou normaal moeten zijn. We moeten eerder en structureler werken aan een gezond veiligheidsprofiel van alle Nederlanders.

Wat is daarvoor nodig?

 • We zijn te reactief als het over veiligheid gaat. We kloppen pas aan bij de politie als het al te laat is. We kunnen veel meer zelf doen om veilig op te groeien en veilig te blijven. Ofschoon politie en justitie aan preventie doen – bijvoorbeeld als het gaat om woninginbraken en online veiligheid – kunnen we nog vroeger beginnen. Net als in de zorg, gaat de aandacht bij NLBeter bij veiligheid en de leefomgeving uit naar preventie en leefbare wijken.
 • Politievertrouwen komt te voet en gaat te paard en is altijd broos. Er zijn groepen mensen in de samenleving die weinig vertrouwen hebben in de politie. Nationaal en internationaal ligt politieoptreden tegen burgers en interne verhoudingen binnen de politieorganisatie onder een vergrootglas. Onberispelijkheid, neutraliteit en aandacht zijn wezenlijk om te bereiken en vast te houden.
 • Politieprofessionals doen hun werk graag goed. Zij voelen zich regelmatig beperkt door te veel papierwerk en bureaucratie. Dat moet anders. Vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook binnen de politie hekelt NLBeter onnodige bureaucratie.
 • De politiemoet zichtbaar en aanwezig zijn daar waar jongeren en kwetsbare doelgroepen zijn: in de wijken. NLBeter wil een schoolagent voor elke school, een ‘aangiftebus’ voor ouderen en een Instagram politiebureau.
 • Vertrouwen in politie en justitie is een zwaar te koetsteren goed. In de veiligheidsketen willen we – net als in de zorg en in het onderwijs – professionals aan het roer in plaats van managers die niet uit het vak komen.
 • We gaan op zoek naar de menselijke maat, aandacht en gewone-mensentaal bij politie en justitie.
 • De afhandeling van aangiftes gaat te traag en is niet zichtbaar. Een sneller strafproces is goed voor de samenleving, voor zowel de daders als de slachtoffers. Vertrouwen bereik je door efficiëntie en zichtbaarheid.

Bouwen en woonomgeving

Veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en wonen zijn versnipperde domeinen. Al bij de bouw van een wijk zou moeten worden nagedacht over veilige fietsroutes, goede verlichting en bereikbare sportvoorzieningen. We herstellen nu te veel achteraf. Dat moet anders. Want de leefomgeving bepaalt voor een groot deel ons levensgeluk. Prettig wonen, goed onderwijs, een goede gezondheidszorg en veiligheid zorgen samen voor een leefbare samenleving.

Wat is daarvoor nodig?

 • Als we bouwen, doen we dat veilig, zorgzaam en gezond.
 • Het bouwen van woningen moet vanaf de planvorming ten dienste staan van de bewoners en niet slechts de commerciële belangen van projectontwikkelaars dienen.
 • Bij de planvorming letten we ook op mentale gezondheidszorg en strijden we tegen eenzaamheid, uitsluiting en onveiligheid. Doelgroepen als ouderen, jongeren, kinderen en mensen met en handicap verdienen daarbij extra aandacht.
 • We bouwen met aandacht en vanuit de menselijke maat, met veel groen, mogelijkheden voor beweging en voor sociale ontmoetingen.
 • Woningcoöperaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en denken mee over veiligheid, onderwijs en gezondheid. Wij willen levende wijken met goede, mensvriendelijke voorzieningen.
 • Een woning is je basis. ‘Housing First’ is een principe dat wij omarmen vanuit onze zorgzaamheid. Het heeft geen zin om mensen te helpen die verslaafd zijn of psychisch problemen hebben, zolang ze op straat zwerven. Een dak boven je hoofd moet het uitgangspunt zijn.
 • De school is een plek waar je veilig bent en waar je naast lezen en schrijven een gezond veiligheidsprofiel leert ontwikkelen.

Inclusie

 • Je zorgt voor de mensen in je land.

Gezondheidszorg, wonen, werk, school en taalverwerving is de basis van elk bestaan en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Solidariteit en gelijke behandeling zijn daarbij het uitgangspunt. Postcodearmoede en segregatie bestrijden we met hart en ziel.

 • Zorgzaam als het kan, weerbaar waar het nodig is.

NLBeter streeft naar een gezonde en weerbare bevolking. Zelf doen waar het kan. Mensen –  waaronder nieuwkomer – zo snel mogelijk op eigen benen laten staan. Soms zijn mensen kwetsbaar; door ziekte, problemen of armoede. Marginalisering en migratie kan extra kwetsbaar maken. Wij zorgen waar nodig is, waarbij echte aandacht en sterke professionele zorg de kern vormen.

 • NLBeter gelooft in échte inclusie.

Niet als modewoord en sociaal wenselijke kapstokjes en afvinklijstjes, maar meedoen echt mogelijk maken. Dat kost inspanning van alle kanten en van alle groepen in de samenleving. Gevestigden steken hun hand uit, nieuwkomers voegen in.

 • NLBeter kijkt naar álle vormen van uitsluiting en marginalisatie.

Nieuwkomers zijn kwetsbaar. Net als eenoudergezinnen, lager opgeleiden, chronisch zieken, psychiatrisch patiënten en ouderen. Wij benaderen marginalisatie en armoede breder dan als exclusief ‘nieuwkomersprobleem’.

Integratie

 • NLBeter zet hoog in op snelle integratie en taalverwerving van nieuwkomers.

Lange asiel- of migratieprocedures zijn funest en leiden tot directe marginalisatie en wachtkamergedrag van grote groepen mensen. Werk en wonen, normen waarden, taalverwerving en rechtssysteem begrijpen wordt aangeboden vanaf dag een van binnenkomst in Nederland.

 • Meedoen is niet vrijblijvend. We hekelen gedraai en maatschappelijke verwaarlozing. We stellen eisen en grenzen. We gaan uit van meedoen. Wie niet kán meedoen krijgt zorg. Wie niet wíl meedoen, wordt snel aangesproken en draagt consequenties.
 • Gezonde en positieve instituties. Instituties die het meedoen belemmeren dienen hervormd of in uiterste instantie verboden te worden. Van alle kanten. Dus een kerkgenootschap of bijzonder onderwijs school, die oproept tot segregatie en polarisering kan niet. Een racistisch feest of werkgeversbeleid dat maakt dat mensen worden buitengesloten kan ook niet. Beiden dienen hard aangepakt te worden.
 • Culturele en religieuze eigenheid juichen wij toe. Het is de basis van vrijheid en mens zijn. Daar waar die vrijheid wordt verward met segregatie, je rug naar de samenleving keren, gewelddadigheid, polarisering, of belemmering van meedoen, stellen wij een duidelijke grens.
 • Problemen benoemen. NLBeter erkent en maakt bespreekbaar dat uitsluiting en gebrek aan integratie van groepen mensen, tot problemen op gebied van wonen, werk, scholing en gezondheid leiden. We cut the crap en houden niet van gedraai en verdoezeling. De problemen benoemen we, zodat ze goed aangepakt kunnen worden. We pakken de problemen bij de basis aan. Daarbij kijken we ook naar de problemen van mensen die nét niet marginaal zijn maar het wel zwaar hebben. Juist daar ontstaat vaak polarisering.

Migratie

 • Een gastvrij Nederland.

Wij hebben zorgzaamheid, aandacht en de menselijke maat hoog in het vaandel staan binnen de publieke sector. Noblesse oblige. We realiseren ons dat Nederland arbeidsmigranten keihard nodig heeft waar personeelsschaarste is, bijvoorbeeld in de bouw en de zorg. We verwelkomen kennis-expats, die wereldwijde kennis toevoegen aan onze professionals. We zijn solidair met de meest kwetsbaren op de wereld, zoals vluchtelingen.

 • NLBeter begrenst.

Als je gastvrij wilt zijn, moet je dat kunnen behappen. Zorgzaamheid betekent ook kaders stellen. We nemen in ons land zoveel mensen op als we werk, woningen, gezondheidszorg en onderwijs kunnen aanbieden. Zoveel als ons publiek bestel en de samenleving aan kan. Dat betekent dat we van groepen waarvoor meer zorg nodig, is minder mensen kunnen opnemen en van groepen die minder zorg nodig hebben, juist meer.

 • Nood breekt wet.

We erkennen dat nood soms wet (en beleid) breekt, zeker als er iets verschrikkelijks gebeurt in de wereld. Die nood moet dan gelijkelijk over Europa en de wereld worden verdeeld. 

Stem op 17 maart 2021 op NLBeter voor een samenleving waarin de mens centraal staat.

Want Nederland verdient Beter!